Turistické informační centrum Vrbno
Drobečková navigace

Úvod > Půjčovna e-kol > Podmínky

Podmínky

 • Jízdní prostředek je půjčován bezplatně, vypůjčitel je však povinen uhradit servisní poplatek, který je splatný při předání a převzetí jízdního prostředku, nebo vybavení (je – li zapůjčeno) a to v hotovosti k rukám půjčitele.
 • Zařízení je vypůjčitel povinen vrátit v časovém limitu výpůjčky, sjednané ve smlouvě.
 • Po dohodě s obsluhou půjčovny lze jízdní prostředek vypůjčit na delší dobu s další úhradou servisního poplatku, nejdéle však na dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
 • Při pozdějším vrácení jízdního prostředku bez předchozí dohody bude vypůjčiteli účtována pokuta ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu.
 • Při nevyčerpání již zaplaceného časového limitu, se peníze nevracejí!
 • Vypůjčitelem může být pouze osoba starší 18 let.
 • Pro zapůjčení jízdního prostředku je vypůjčitel povinen předložit průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz nebo cestovní pas), případně druhý doklad s fotografií a souhlasí s výpisem údajů, a to jen pro potřeby půjčovny.
 • Osobní údaje se zpracovávají na základě zákonných způsobů a těmi jsou příprava a plnění smlouvy a právní povinností (účetní a daňové účely), kterou je půjčitel povinován.
 • Vypůjčitel je povinen si jízdní prostředek a vybavení před převzetím důkladně prohlédnout, zda na něm nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace či nedostatky po dobu užívání nebude brán zřetel.
 • Před zapůjčením jízdního prostředku vypůjčitel složí vratnou kauci ve výši, která je uvedena v tomto provozním řádu. Pokud vypůjčitel zjistí nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, je povinen je nahlásit při předání. Každé poškození nebo neúměrné opotřebení bude ihned po vrácení zaznamenáno a kauce bude zadržena až do vyřízení opravy.
 • V případě, že vypůjčitel zjistí poruchu nebo narušení činnosti jízdního prostředku, je okamžitě povinen tuto skutečnost oznámit půjčiteli a přerušit jízdu.
 • Vypůjčitel nesmí řídit jízdní prostředek pod vlivem alkoholu, návykových nebo omamných látek.
 • Jízda na vypůjčeném jízdním prostředku je na vlastní nebezpečí a půjčitel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené jím vypůjčeným jízdním prostředkem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu výpůjčky, ani za zdraví vypůjčitele po celou dobu výpůjčky.
 • Vypůjčitel nesmí jízdní prostředek poskytovat nebo půjčovat třetím osobám bez souhlasu půjčovatele. Za škody způsobené třetí osobou přebírá plně zodpovědnost vypůjčitel.
 • Vypůjčitel je povinen dodržovat bezpečnost provozu na komunikacích dle platných vyhlášek.
 • Vypůjčitel nesmí nechávat jízdní prostředek bez dozoru nebo nezabezpečený proti odcizení. Při odstavení má povinnost jízdní prostředek uzamknout k pevnému bodu. Vypůjčitel ručí za odcizení zařízení v plné výši jeho ceny.
 • V případě odcizení jízdního prostředku je vypůjčitel povinen toto neprodleně ohlásit půjčiteli a policii ČR.
 • Vypůjčitel prohlašuje, že byl seznámen s obsluhou a provozními podmínkami jízdního prostředku a vybavení a byl seznámen se zásadami bezpečné jízdy.
 • Podpisem smlouvy o výpůjčce vypůjčitel potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s výše uvedenými podmínkami.
 • Vypůjčitel přebírá odpovědnost za vypůjčený jízdní prostředek a vybavení uvedené v jím podepsané smlouvě o výpůjčce, jakožto i za osoby, které jízdní prostředek využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.
 • Provozní řád je součástí Smlouvy výpůjčce a je pro půjčitele i vypůjčitele závazný.

Ve Vrbně pod Pradědem dne 1. 7. 2020